Resurshantering

You are here

Optimalt resurshantering och effektiv resursallokering är viktigt för en organisations dagliga arbete; det är viktigt att kunna förvalta dem på bästa sätt utan att resurser överanvänds. Utan information i realtid om resursernas aktuella status är det oerhört svårt för företagsledaren att organisera dem effektivt för olika projektrelaterade aktiviteter. Det är lika viktigt att veta vilken kompentens som finns hos organisationens resurser som att veta vilken av dem som passar för en viss aktivitet.

Resursens grundtaxa och arbetstid per dag

Som en del av resurshanteringen tillåter ProjectCoordinator ett flertal valutor och en resurs kan tilldelas en grundtaxa och normalarbetstid per dag. Detta hjälper dig att beräkna resursanvändningen exakt; resurstaxan kan tillämpas genom alla Arbetsytor. Dessutom kan varje Arbetsyta få sin egen valuta och taxa; alla användare tillhörande en viss Arbetsyta får då samma valuta och taxa. När du har flera kontor eller avdelningar i olika regioner ger denna funktion dig möjligheten att ställa in valuta och taxa individuellt för varje region. Varje resurs under en viss Arbetsyta kan också ha sin egen valuta och taxa; detta är användbart t.ex. när en resurs arbetar med ett utlandsprojekt där valutan och kursen är en annan än den lokala.

Feature image
Feature image

Resursens roll och kompetens

För att kunna klargöra resursens roll och kompetens kan resurshanteraren samla in olika sorters information om varje enskild resurs. Till resursen kan flera olika roller, kompetenser och färdigheter kopplas. Förutom standarfälten kan även användardefinierade fält läggas till för att samla in mer information om varje resurs.

Resursplaneraren

Resursplaneraren låter resurshanterare planera sina resurser effektivt och se resursnyttjande i olika Aktiviteter. En resurs kan tilldelas en Aktivitet som är planerad i Aktivitetsplaneraren, start- och slutdatum visas automatiskt i planeraren och datumen kan ändras inom den angivna perioden. Den planerade arbetstiden kan läggas in och baseras på tidsperioden; resursen får sedan denna tid jämnt fördelad över perioden.

Om resursen utför ett arbete på en aktivitet i en annan Arbetsyta tas detta med i beräkningarna vid beläggningen. Skulle den totala belagda tiden överskrida de normala arbetstimmarna visas detta i en graf för resursnyttjande, vilket gör det enklare för resurshanteraren att fördela resursens tid optimalt. Grafen kan visas års-, månads- eller veckovis.

Feature image

Feature image

Notis till resursen

När resurserna tilldelats olika aktiviteter i resursplaneraren, kan resurshanteraren skicka notiser till specifika resurser och informera om Aktiviteten och den avsatta tiden. Notiser finns i två kategorier; en tillåter resursplaneraren att endast informera resursen och den andra kan begära att resursen besvarar meddelandet. Resurserna kan gå igenom aktivitetens detaljer och baserat på sitt schema välja att acceptera eller avslå beläggningen.

Användardefinierade resurser

En av fördelarna hos ProjectCoordinators resursplanerare är förmågan att ha användardefinierade resurser. Detta är mycket användbart om t.ex. maskiner eller annan utrustning ska anslutas till en viss aktivitet. Användardefinerade resurser innehåller information som daglig tillgänglighet, timkostnad, fast kostnad, valuta och andra användardefinierade fält. Dessa resurser kan tilldelas på aktiviteter i resursplaneraren och resurshanteraren kan sedan se en resursutnyttjanderapport baserat på resursen tillgänglighet.

Feature image

Feature image

Resurshanteringsrapporter

I ProjectCoordinators resursplanerare finns en mängd olika rapporter för att ge resurshanteraren möjlighet att optimera resursanvändningen och få en tydlig bild av resursfördelningen. Rapporter kan produceras på en portal-, organisationsenhets- samt arbetsyte- och resursgruppsnivå för en viss tidsperiod. Några exempel på rapporter är; Resursnyttjande, Belagda aktiviteter per resurs, Belagda aktiviteter per enhet och resurs och Resursallokering per person/enhet. En annan användbar rapport är en som jämför resursernas beräknade, belagda, tillgängliga och rapporterade tid. Rapporterna kan exporteras till Excel och PDF eller skrivas ut direkt.