Resursplanering för optimal resursanvändning

You are here

Effektiv resursplanering är nödvändigt för företag som arbetar med olika projekt; det är viktigt för dem att snabbt kunna organisera och fördela såväl personal som utrustning på de aktuella projekten och samtidigt undvika att resurser blir underbelagda. Att ha information om resursens tillgänglighet och att ha den tillgänglig vid rätt tidpunkt, spelar en viktig roll i hanteringen av kostnader och utförandet av projektrelaterade aktiviteter. Området för  resursplanering i ProjectCoordinator™ har utvecklats för en optimal behandling av resurser för företag och organisationer som ägnar sig åt projekthantering.

Få en överblick över alla resurser

Med Resursplaneraren kan den som belägger resurserna få en överblick över alla resurser och deras nuvarande beläggning. Det gör det enklare för ansvariga att identifiera eventuellt överutnyttjande av resurser mellan olika projekt. ProjectCoordinator™ sammanställer beläggning för en resurs baserat på information från samtliga Arbetsytor i vilka resursen är belagd. Detta innebär att om resursen är involverad i en arbetsyta och är tilldelad en aktivitet i denna, kommer en resursplanerare i en annan Arbetsyta att kunna se effekten av den beläggningsgrad som den tilldelade aktiviteten skapat. Detta syns direkt i vyn i Resursplaneraren, men även genom de olika resursrapporterna.

Hantera dina resursers roll och kompetens

För att kunna tilldela resurser till en specifik aktivitet är det viktigt att veta huruvida resursen har rätt kompetens för att utföra uppgiften. Med roll-och kompetenshanteringen i ProjectCoordinator™ kan resurshanteraren få en detaljerad vy av resursens färdigheter. Genom användardefinierade fält kan systemet anpassas så att mer information om resurserna kan samlas vid behov.

Flera valutor för effektiv kostnadshantering av resurser

Som en del av resursplanering erbjuder ProjectCoordinator™ ett flertal valutor och en resurs kan tilldelas en standardtaxa och en standardarbetstid. Om behovet finns kan varje Arbetsyta ha sin egen valuta; i så fall kommer alla användare som är knutna till den Arbetsytan att ha samma valuta och taxa; när organisationens kontor befinner sig utspridda på flera platser är det möjligt att ha olika valutor/taxor baserat på situationen.

Ha kontroll över resursens användning och tillgänglighet

Med möjligheten att definiera en användardefinierad resurs kan resurshanteraren inkludera all utrustning som behövs för olika aktiviteter. De användardefinierade resurserna innehåller information som daglig tillgänglighet, kostnad per timme, fast kostnad, valuta och andra användardefinierade områden. Dessa resurser kan tilldelas till en aktivitet i Resursplaneraren och resurshanteraren kan se en beläggningsrapport baserad på resursens tillgänglighet; detta säkerställer att rätt utrustning finns tillgänglig vid rätt tidpunkt för utförandet av aktiviteten.

Resursplaneringsrapporter för optimal resursanvändning

Red Resursplaneraren i ProjectCoordinator™ medföljer en mängd olika rapporter som ger ansvariga en optimal resursanvändning och en tydlig uppfattning av resursfördelningen. Rapporterna kan anvädas med olika filter för att se information på portal-, arbetsyte-, grupp- eller resursnivå under ett önskat tidsintervall. Vissa av rapporterna inkluderar resursanvändning, tilldelade aktiviteter per resurs, tilldelade aktiviteter per resurs och enhet, resursfördelning per användare och enhet etc. En annan användbar rapport är den som jämför resursens uppskattade, tilldelade, tillgängliga och rapporterade tid. Rapporterna kan exporteras till Excel och PDF samt skrivas ut direkt.

Läs mer om resurshantering i ProjectCoordinator™