Dokument

You are here

Dokument kommer du åt genom att först klicka på Dokumenthantering  och sedan Dokument . När du gjort detta öppnas dokumentarkivet och dina lagrade dokument visas. Du kan skapa kataloger, byta namn på dokument och ladda upp eller ta bort existerade dokument. Du kan även ändra sorteringsordning genom att klicka på någon av rubrikerna Dokument, Storlek, Typ eller Ändrad.

 

Dokument

 

1.  Ladda upp dokument

För att ladda upp ett dokument gör du så här:

 1. Välj Dokumenthantering  i menyn till vänster i webbläsarfönstret.
 2. Klicka på mappen Dokument . Nu visas rummets dokumentarkiv i huvudfönstret.
 3. Välj katalog i dokumentarkivet. Vill du lägga ditt dokument i en annan katalog klickar du på denna i dokumentarkivet. Vill du skapa en ny katalog klickar du på knappen Ny Mapp  i verktygsfältet och skriver det namn du vill ha. Sedan klickar du på den nya katalogen i dokumentarkivet.
 4. Klicka på knappen Ladda upp filer .
 5. Välj vilken eller vilka dokument du vill ladda upp. Du kan ladda upp fyra dokument i taget.
 6. Klicka på Skicka filer och de kommer att lagras i den katalog som du har valt.

Du kan också använda Dra & Släpp-funktionen genom att göra så här:

 1. Gör samma som punkt 1-4 ovan.
 2. Leta fram det dokument som du vill ladda upp i t.ex. Windows® Utforskaren. Klicka på dokumentnamnet och håll inne musknappen hela tiden.
 3. Flytta muspekaren till det streckade området i fönstret Ladda upp filer och släpp sedan knappen. Dokumentet laddas nu upp till ditt rumsarkiv. OBS: Detta kräver att din webbläsare stöder HTML5. Läs mer här.

2.  Skapa kataloger

Vill du strukturera dina dokument och lagra dom i lämpliga kataloger klickar du på knappen Ny mapp . I dialogrutan som öppnas väljer du vilket namn din katalog skall ha och klickar på Spara. Din nya katalog är nu skapad och du kan klicka på denna för att därefter ladda upp dokument hit. OBS: Om du redan står inne i en mapp, kommer den nya mappen att ärva rättighetsinställningarna, som då blir likadana som för huvudmappen du står i. Om en mapp får ett innehåll ändras utseendet på ikonen från  till .

3.  Flytta dokument

 1. Vill du flytta några av dina lagrade dokument väljer du vilken eller vilka dokument du vill flytta genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Klipp ut .
 3. Nu kan du navigera till den önskade katalogen. När du gjort detta klickar du på knappen Klistra in Dina dokument har nu bytt plats.

4.  Radera dokument

 1. När du vill radera ett dokument från arkivet väljer du vilken eller vilka dokument du vill radera genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Därefter klickar du på knappen Ta bort och de markerade dokumenten är nu borta. OBS: Dokumenten försvinner inte helt bara för att man raderar dem, utan de flyttas till papperskorgen istället.

5.  Redigera egenskaper för dokument

Du kan också byta namn på ditt dokument eller ändra egenskaperna för det. Detta kan göras på två sätt:

Alternativ 1

 1. Välj vilket dokument du vill ändra namn eller egenskaper på genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 2. Därefter klickar du på knappen Egenskaper .
 3. I dialogrutan som nu öppnas har du flera olika möjligheter beroende på vilka rättigheter du har. Här kan du ändra ägare, sätta läs, skriv och radera rättigheter för dokumentet. Du kan också byta namn på det och välja om det ska versionshanteras eller ej genom att klicka i rutan Versionshantera objektet. Du kan även välja om du vill ändra rättigheterna och/eller slå på/av versionshanteringen även för alla underliggande dokument/kataloger genom att klicka i rutan Ändra rekursivt. Ägare ändras dock inte rekursivt.

Alternativ 2

 1. Klicka på ikonen för dokumentet bredvid dokumentnamnet.
 2. I dialogrutan som nu öppnas har du flera olika möjligheter beroende på vilka rättigheter du har. Här kan du ändra ägare, sätta läs, skriv och radera rättigheter för dokumentet. Du kan också byta namn på det och välja om det ska versionshanteras eller ej genom att klicka i rutan Versionshantera objektet. Du kan även välja om du vill ändra rättigheterna och/eller slå på/av versionshanteringen även för alla underliggande dokument/kataloger genom att klicka i rutan Ändra rekursivt. Ägare ändras dock inte rekursivt.

6.  Versionshantering av dokument

Versionsnumreringen av dokument sker på så sätt att den första versionen som skapas/laddas upp alltid får versionen 0.1. Versionsnumrets andra siffra räknas sedan upp automatiskt för varje ny version som skapas av dokumentet (0.8 -> 0.9 -> 0.10 -> 0.11 etc). När man skapar en ny godkänd huvudversion av ett dokument ersätts den senaste versionen (tex 0.11) med den godkända huvudversionen 1.0.

Om du vill arbeta med olika versioner av ett dokument göra du så här:

 1. Klicka på versionsnumret efter dokumentnamnet.
 2. Om du vill öppna en tidigare version av ett dokument, väljer du vilken version du vill öppna i rutan Version och klickar sedan på knappen Öppna. Notera att du endast kan öppna dokument för läsning på detta sätt, INTE för redigering direkt.
 3. Du kan även ta bort en tidigare version av ett dokument genom att välja vilken version du vill ta bort i rutan Version och sedan klicka på knappen Ta bort. Notera att du INTE kan ta bort den sista versionen av ett dokument.
 4. I rutan Versionsinformation kan du se när de olika versionerna har skapats och av vem. Denna information är genererad av systemet och kan INTE ändras.
 5. Om du vill skapa en godkänd huvudversion av ett dokument (1.0, 2.0, 3.0 etc) så klickar du på knappen Skapa ny huvudversion.

Du kan läsa mer om hur man slår på/av versonshanteringen under Redigera egenskaper för dokument ovan.

7.  Kopiera dokument

 1. När du vill kopiera ett dokument gör du detta genom att markera kryssrutan bredvid dokumentnamnet för det eller de dokument du vill kopiera.
 2. Klicka på knappen Kopiera .
 3. Navigera dig fram till den katalog som du vill lagra de kopierade dokumenten i och klicka på knappen Klistra in .

8.  Redigera dokument

När du vill redigera ett dokument så finns det två alternativ. Antingen sparar du ner dokumentet på din dator först, öppnar och redigerar det där och laddar sedan upp det till rummet igen, eller också öppnar du dokumentet direkt från dokumentarkivet, redigerar dokumentet och sparar sedan tillbaka det till projektrummet (detta kräver att du använder ProjectCoordinator Desktop). OBS: Om du bara har läsrättigheter för dokumentet kommer det att öppnas i skrivskyddat läge, och du kan då inte redigera och spara tillbaka det utan att först spara om det.

 • Spara lokalt först

 1. Klicka på dokumentnamnet i dokumentarkivet.
 2. Du får nu upp en fråga om du vill öppna dokumentet eller spara det på din dator. Tryck Spara eller Spara som och välj sedan var på din dator du vill spara dokumentet, i rutan som kommer upp.
 3. Öppna dokumentet och redigera det. När du är färdig med din redigering klickar du på Spara och stänger sedan dokumentet.
 4. Ladda sedan upp dokumentet igen genom att antingen klicka på Ladda upp filer  eller leta fram det dokument som du vill ladda upp i t.ex. Windows® Utforskaren och ladda upp det genom att använda Dra & Släpp-funktionen.

 

 • Redigera direkt (fungerar bara om du har DMK (Document Management Kit) installerat, eller använder ProjectCoordinator Desktop)

 1. Klicka på dokumentnamnet i dokumentarkivet.
 2. Du får nu upp en fråga om du vill öppna dokumentet eller spara det på din dator. Välj Öppna, och ditt dokument öppnas i tillhörande program (Word®, Excel® etc.). OBS: I ProjectCoordinator Desktop öppnas dokumentet automatiskt, om du har en programvara installerad som kan öppna filformatet.
 3. När du är färdig med din redigering klickar du på Spara och stänger sedan dokumentet.
 4. Du får nu upp en fråga (gäller endast DMK) om du vill spara ändringarna till rummet. Svara Ja och sedan OK. Ditt dokument är nu lagrat i dokumentarkivet som senaste versionen. OBS: Du kan inte byta vy i ditt dokumentarkiv medan du håller på att redigera dokumentet direkt mot projektarkivet, om du vill att det ska sparas tillbaka automatiskt. Om du byter vy, dvs går till en annan katalog i dokumentarkivet eller byter till t.ex. Kalender, kommer du inte att få frågan om du vill spara ändringarna till rummet.

9.  Låsa filer för redigering

Om du vill vara säker på att ingen annan jobbar med samma fil som du, när du ska redigera filen, kan du välja att låsa den först. Då visas en hänglås-symbol. Den som sedan försöker öppna filen kommer bara att kunna öppna filen i skrivskyddat läge. Om någon annan försöker ladda upp en nyare version av filen, får de upp ett meddelande som säger att filen är låst och att de inte kan ladda upp den. För att låsa en fil gör du så här:

 1. Markera kryssrutan bredvid dokumentnamnet för det eller de dokument du vill låsa för redigering.
 2. Klicka sedan på knappen Fillåsning på/av .
 3. Nu visas en ikonen  i raden för filen. Filen är nu låst för redigering, och endast du kan redigera den.
 4. När du är klar med redigeringen tar du bort fillåsningen på samma sätt som när du satte dit den, dvs markerar kryssrutan bredvid dokumentnamnet och klickar sedan på knappen Fillåsning på/av .

OBS: Om filen bara har Läsrättigheter (L), kan du inte låsa filen om du inte är rumsadministratör eller medlem av en grupp som har högre rättighetsnivå och tillåtelse till Läs/Ändra (L/Ä).

10.  Begära granskning av dokument

 1. Markera kryssrutan bredvid dokumentnamnet för det dokument du vill begära granskning av.

 2. Klicka sedan på knappen Begär granskning .

 3. Under rubriken Begär granskning kan du välja vilka du vill lägga till som granskare av dokumentet genom att klicka på deras namn i listan Tillgängliga användare/grupper. De dyker då också upp i den högra listan Medlemmar.

 4. Tryck på knappen Lägg till och användaren/användarna läggs till i listan Valda granskare.

 5. Välj vilken tid granskningen senast ska vara avslutad genom att ange datum och tidpunkt under rubriken Avsluta granskningen senast.

 6. I fältet Meddelande till granskare kan du skriva in instruktioner till granskarna.

 7. Under rubriken Meddela mig när: kan du välja hur du vill bli informerad (via e-post) när granskarna är klara.

  1. Om du kryssar i rutan framför Varje granskare är klar, innebär det att systemet kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig så fort någon av granskarna är klara med sin granskning.
  2. Om du kryssar i rutan framför Alla granskare är klara, innebär det att systemet kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig så fort alla granskarna är klara med sina granskningar.
 8. Vill du själv ha en kopia av e-postmeddelandet som skickas ut när granskningen sparas, markerar du rutan framför Kopia till avsändare.
 9. Om du vill att alla som är med och granskar dokumentet ska kunna se vilka andra användare som också är med som granskare, så klickar du i rutan framför Alla granskare synliga. Om denna inte är ikryssad, så kommer de personer som är granskare av dokumentet inte att se namnen på de andra personerna som också är granskare av det dokumentet.
 10. Du kan välja om du vill låsa filen för de andra granskarna genom att kryssa i rutan Lås filen för granskare. Om denna inte är ikryssad, så kommer kanske personerna som är granskare av filen att kunna uppdatera filen (beroende på hur användarrättigheterna är satta) under granskningsprocessen.
 11. Under rubriken Typ av granskning kan du välja om det är granskning och kommentar eller granskning och godkännande du vill begära. Om du väljer Begär granskning och kommentar innebär det att granskarna kan granska och kommentera innehållet i dokumentet. Om du väljer Begär granskning och godkännande så kommer filen att bli signerad om alla granskare godkänner dokumentet. Om ett dokument är signerat innebär det att inga fler uppdateringar (versioner) kan göras av det dokumentet.

OBS: Om du vill se kommentarerna i efterhand kan du se granskningen om du markerar filen och klickar på knappen Egenskaper , du kan även klicka på ikonen för dokumentet bredvid dokumentnamnet eller klicka direkt på ikonen  eller  till vänster om kolumnen Ändrad (ändringsdatum). Du kan där under fliken Granskning se de Pågående och Avslutade granskningarna, och klicka på den du vill se.

11.  Granska dokument

Om du blir kallad som en granskare av ett dokument kommer du att få information om detta via e-post. För att granska och kommentera dokumentet klickar du antingen på länken i e-postmeddelandet, eller också klickar du på ikonen  eller  bredvid dokumentnamnet i mappen under Dokumenthantering . Då öppnas informationen om granskningen och du kan även lämna kommentarer direkt i granskningsfunktionen.

För att lämna en kommentar till granskningen klickar du på  Lägg till kommentar. Då aktiveras en ruta där du kan skriva in dina kommentarer. Om du senare vill lägga till fler kommentarer eller vill redigera dina tidigare inlagda kommentarer, klickar du igen på länken  Lägg till kommentar.

När du är klar med granskningen klickar du på knappen Avsluta min granskning.

Om det är ett godkännande som efterfrågats, så klickar du på knappen Avsluta och godkänn om du godkänner innehållet eller Godkänn inte om du inte godkänner innehållet.

Om ett godkännade efterfrågats kommer granskningen att avslutas så fort någon av granskarna svarar att de inte godkänner dokumentet. Om alla granskare godkänner filen kommer den att bli signerad och få markeringen i fillistan.

12.  Tillåta visning av dokument på publika sidor

 1. När du vill tillåta visning på publika sidor av ett dokument från arkivet väljer du vilken eller vilka dokument du göra detta för genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Klicka sedan på knappen Tillåt visning på Publika sidor .

Som bekräftelse på att dina dokument tillåtits att visas på publika sidor får du ikonen längst till höger i listan. Dokument som inte är tillåtna att visas på publika sidor har ingen sådan ikon. När dokumenten är tillåtna att visas på publika sidor kan de länkas upp på t.ex. en hemsida så att alla som läser hemsidan kan klicka på länken och se dokumentet. De kan även synas i sidobjekt som finns inlagda på publika sidor.

13.  Tillåta visning av dokument på interna sidor

 1. När du vill tillåta visning av ett dokument från arkivet väljer du vilket eller vilka dokument du vill göra detta för genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Klicka sedan på knappen Tillåt visning på Interna sidor .

Som bekräftelse på att dina dokument tillåtits att visas på interna sidor får du ikonen längst till höger i listan. Dokument som inte är tillåtna att visas på interna sidor har ingen sådan ikon. När dokumenten är tillåtna att visas på interna sidor kan de synas i sidobjekt som finns inlagda på interna sidor.

14.  Publicera dokument

Användbart om/när du vill dela filer med personer som inte är användare i portalen.

 1. Om du vill publicera något/några av dina sparade dokument, väljer du vilket eller vilka dokument du vill göra detta för genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Tillåt visning på Publika sidor .

Som bekräftelse på att dina dokument tillåtits att visas på publika sidor får du ikonen  längst till höger i listan. När dokumenten är tillåtna att visas på publika sidor kan de länkas upp på t.ex. en hemsida så att alla som läser hemsidan kan klicka på länken och se dokumentet.

OBS: Du kan använda denna funktion för att dela filer med personer som inte är användare i portalen. Kopiera bara länken till filen du just publicerade och dela den via t.ex. e-post. Kom ihåg att du inte kan publicera något om du inte har åtminstone Läs/Ändra-rättigheter. Endast Läs-rättigheter lägger inte till ikonen  till filen.

15.  Nytt dokument baserat på befintligt

När du vill skapa ett nytt dokument baserat på ett befintligt kan detta göras på två sätt:

Alternativ 1

 1. Välj vilket dokument du vill basera på genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 2. Därefter klickar du på knappen Ny baserad på .
 3. Välj Ny baserad på förval i listan som kommer ner.
 4. Ange namn för det nya dokumentet i rutan som kommer upp. Klicka på Spara när du är klar.

Alternativ 2

 1. Klicka på knappen Ny baserad på .
 2. Gå sedan till Välj ... i listan som kommer ner och flytta muspekaren in i rutan Ny baserad på som kommer fram.
 3. Välj vilket dokument du vill basera på genom att klicka på dokumentnamnet i trädet.
 4. Ange namn för det nya dokumentet i rutan som kommer upp. Klicka på Spara när du är klar.

16.  Nytt officedokument

Om du vill skapa ett nytt tomt officedokument för du bara markören över knappen Nytt officedokument  och väljer sedan vilken typ av dokument du vill skapa genom att klicka på en av de sex ikonerna Nytt Word-dokument, Nytt Word 2007-dokument, Nytt Excel-kalkylblad, Nytt Excel 2007-kalkylblad, Ny Powerpoint-presentation eller Ny Powerpoint 2007-presentation.

17.  Prenumerera på dokument

 1. Vill du prenumerera på något/några dokument/kataloger väljer du vilken eller vilka dokument/kataloger du vill prenumerera på genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Prenumeration på/av .

OBS: Om du prenumererar på en hel mapp, prenumererar du även på alla filer inuti den mappen. Prenumerationen kommer även att gälla nya filer som användare laddar upp till den mappen. Du kan välja hur ofta du vill ha en prenumerationsrapport. Du hittar detta under Mina funktioner/Mina prenumerationer. Där kan du ställa in aviseringsfrekvensen på antingen Direkt, 1 gång/timme, 1 gång/dag, Varannan dag eller 1 gång/vecka.

18.  Spara ner (Exportera) dokument

 1. Vill du spara ner några av dina lagrade dokument till din dator väljer du vilken eller vilka dokument/mappar som du vill spara ner genom att markera kryssrutorna bredvid namnet på dokumentet/mappen.
 2. Klicka på knappen Exportera .
 3. En fönster visas, där du får välja om du vill öppna eller spara filen. Beroende på vilket operativsystem din dator har, får du varierande frågor och fönster. Till exempel, om du i Windows 7 klickar på nedåtpilen vid sidan om Spara, får du möjlighet att välja Spara som och välja till vilken plats du vill ladda ned filen.
 4. Avsluta genom att klicka på Spara.

OBS: I ProjectCoordinator Desktop har du inte möjlighet att välja till vilken plats dina packade filer kommer att laddas ned. Den exporterade filen sparas på C:\”min dators namn“\användare\”din användares namn”\Mina dokument. Filens namn kan till exempel vara: “archiveexport-201308191506.tar”.

OBS: För att kunna extrahera den exporterade filen behöver du ett program som kan hantera filer av typen *.tar eller *.zip.

Exempel på sådana program är: WinRAR (http://www.win-rar.com), WinZip (http://www.winzip.com) och TUGZip (http://www.tugzip.com).

19.  Förhandsgranska dokument

Du kan använda den inbyggda förhandsgranskningsfunktionen. OBS: De vanligaste förekommande filformaten stöds.

 1. Om du vill förhandsgranska ett dokument, markera kryssrutan bredvid dokumentnamnet för det dokument du vill förhandsgranska.
 2. Klicka på knappen Förhandsgranska .
 3. Efter en stund öppnas ett nytt fönster och du kan se dokumentet. I detta fönster kan du även välja att använda Sök, Zooma in och ut och Skriva ut dokumentet.
 4. Stäng fönstret genom att klicka på X uppe i högra hörnet.

 

 20. Läskvitto

 1. Vill du ha läskvitto på något/några dokument väljer du vilka dokument du vill ha läskvitto på genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Läskvitto på/av .

 

Genvägar

 

1.  Skapa en genväg till ett dokument eller en katalog

 1. Vill du skapa en genväg till något av dina dokument eller kataloger väljer du först det dokument eller den katalog som du vill länka till genom att markera kryssrutan bredvid katalog-/dokumentnamnet.
 2. Klicka på knappen Skapa genväg .
 3. Genvägen är nu skapad och du kan flytta eller kopiera genvägen till önskad plats.

2.  Flytta genväg

 1. Vill du flytta några av dina genvägar väljer du vilken eller vilka genvägar du vill flytta genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. För att klippa ut genvägarna klickar du på knappen Klipp ut .
 3. Nu kan du navigera till den önskade katalogen där du vill placera genvägarna. När du gjort detta klickar du på knappen Klistra in . Dina genvägar har nu bytt plats.

3.  Radera genväg

 1. Om du vill radera en genväg från arkivet väljer du vilken eller vilka genvägar du vill radera genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
 2. Därefter klickar du på knappen Radera och de markerade genvägarna är nu borta. OBS: Detta steg går inte att ångra!

4.  Redigera egenskaper för genväg

Du kan också byta namn på din genväg eller ändra ägare för den. Detta kan du göra på två sätt:

Alternativ 1

 1. Välj vilken genväg du vill ändra namn eller ägare på genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 2. Därefter klickar du på knappen Egenskaper .
 3. I dialogrutan som nu öppnas har du ett par olika möjligheter beroende på vilka rättigheter du har. Här kan du ändra ägare och byta namn på genvägen.

Alternativ 2

 1. Klicka på ikonen för genvägen bredvid namnet.
 2. I dialogrutan som nu öppnas har du ett par olika möjligheter beroende på vilka rättigheter du har. Här kan du ändra ägare och byta namn på genvägen.

5.  Kopiera genväg

 1. När du vill kopiera en genväg markerar du kryssrutan bredvid namnet för genvägen du vill kopiera.
 2. Klicka på knappen Kopiera .
 3. Sedan navigerar du dig fram till den katalog du vill placera de kopierade genvägarna i, och klickar på knappen Klistra in .

 

Metadata

 

Metadata betyder rent språkligt ”data om data” eller ”information om data”. Normalt används metadata (metainformation) för att beskriva innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv.
Det ger möjlighet att “tagga” mappar och separata filer, och enkelt skapa Smarta mappar där du kan hitta de “taggade” mapparna och filerna.
Först av allt måste du skapa/lägga till metadatafält. Detta är grundläggande för att systemet ska hitta några mappar eller filer i framtiden. När du tilldelar metadatafält till mappar och filer i Dokumenthantering  kommer du att välja metafält baserat på detta första steg.

OBS: Om inte några metadatafält redan existerar i portalen, eller om portalen är ny måste du börja med att lägga till metadatafält. Det gör du i lobbyn inloggad som Portaladministratör. För att lära dig mera om hur du lägger till metadatafält i portalen, läs mera här.

Efter det är det dags att tilldela metadatafält till mappar och filer. Gör så här:

1.  Tilldela metadatafält

Du måste skapa/tilldela metadatafält till mappar och filer. OBS: Du behöver ha rättigheterna att göra detta. Om du till exempel endast har Läs-rättigheter på en fil kan du inte heller lägga till metadatafält på den filen.

 1. Välj vilken mapp eller dokument du vill tilldela metadatafält, genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Metadatafält .
 3. Klicka på knappen Lägg till .
 4. Välj vilket metadatafält du vill lägga till, i drop-down menyn Namn. Du kan ändra metadatafält genom att dubbelklicka i fältet. Efter det kan du ändra Värde genom att dubbelklicka i det högra fältet. OBS: Om du väljer ett metadatafält av typen Lista med tillagda alternativ, kommer du att få flera alternativ i fältet Värde. Välj ett av dem.
 5. Klicka på X i det övre högra hörnet när du är klar.

2.  Ändra metadatafält

 1. Välj vilken mapp eller dokument du vill ändra metadatafält för, genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Metadatafält .
 3. Välj vilket metadatafält du vill ändra, i drop-down menyn Namn. Du kan ändra metadatafält genom att dubbelklicka i fältet. Efter det kan du ändra Värde genom att dubbelklicka i det högra fältet. OBS: Om du väljer ett metadatafält av typen Lista med tillagda alternativ, kommer du att få flera alternativ i fältet Värde. Välj ett av dem.
 4. Klicka på X i det övre högra hörnet när du är klar.

3.  Radera metadatafält

 1. Välj vilken mapp eller dokument du vill ändra metadatafält för, genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 2. Klicka på knappen Metadatafält .
 3. Välj vilket metadatafält du vill radera.
 4. Klicka på knappen Ta bort  och sedan Ja.
 5. Klicka på X i det övre högra hörnet när du är klar.

 

Smarta mappar

 

I Smarta mappar kan du sortera ut de filer du vill, genom att använda de metadatafält du lagt till på mappar och/eller filer. Om någon mapp eller fil har ett metadatafält ”taggat” och du har lagt till samma metadatafält i en/flera Smarta mappar, kommer du att hitta filen där. Du kan också använda undermappar för att ytterligare filtrera urvalet av filerna. OBS: Det är bara användare som innehar rollen Portaladministratör eller Rumsadministratör som kan administrera detta.

1.  Ny smart mapp

För att skapa en ny Smart mapp, gör så här:

 1. Välj Smarta mappar  under Dokumenthantering .
 2. Klicka på knappen Ny smart mapp .
 3. Skriv in namnet på den nya smarta mappen i fältet Titel.
 4. Klicka på knappen Spara. Efter det öppnas ett nytt fönster.
 5. I fönstret Redigera kan du lägga till de metadatafält du vill använda. Klicka på knappen Lägg till Välj vilket metadatafält du vill lägga till från drop-down menyn Metadatafält. Du kan ändra metadatafält genom att dubbelklicka i fältet. Efter det kan du ändra Kriterier och Värde genom att dubbelklicka i det högra fältet. OBS: Om du väljer ett metadatafält av typen Lista med tillagda alternativ, kommer du att få flera alternativ i fältet Värde. Välj ett av dem.
 6. Klicka på X i det övre högra hörnet när du är klar.

Om du vill skapa en undermapp, navigera in i den smarta mappen och klicka på knappen Ny smart mapp  och följ instruktionerna ovan.

2.  Kriterier

Det finns fem olika kriterier du kan använda. Detta är vad de betyder:

= (Exakt lika med)
!= (Inte lika med)
like (Sök efter ett mönster som matchar)
< (Mindre än)
> (Större än)

3.  Redigera smart mapp

 1. Välj Smarta mappar  under Dokumenthantering .
 2. Välj den Smarta mappen du vill redigera genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 3. Klicka på knappen Redigera .
 4. Välj vilket metadatafält du vill redigera i drop-down menyn Metadatafält. Du kan ändra metadatafält genom att dubbelklicka i fältet. Efter det kan du redigera Kriterier och Värde genom att dubbelklicka i det högra fältet. OBS: Om du väljer ett metadatafält av typen Lista med tillagda alternativ, kommer du att få flera alternativ i fältet Värde. Välj ett av dem. Om du vill uppdatera namnet på den Smarta mappen, ändra namn i Titel och klicka på knappen Uppdatera titel.
 5. Klicka på X i det övre högra hörnet när du är klar.

4.  Ta bort smart mapp

 1. Välj Smarta mappar  under Dokumenthantering .
 2. Välj den Smarta mappen du vill ta bort genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 3. Välj vilket metadatafält du vill ta bort.
 4. Klicka på knappen Ta bort  och sedan Ja.
 5. Klicka på X i det övre högra hörnet när du är klar.

5.  Exportera smart mapp

 1. Välj Smarta mappar  under Dokumenthantering .
 2. Välj den Smarta mappen du vill exportera genom att markera kryssrutan bredvid namnet.
 3. Klicka på knappen Exportera .
 4. Ett fönster visas där du kan välja att öppna eller att spara filen. Beroende på vilket operativsystem som körs på din dator, får du olika frågor och fönster. Om du till exempel i Windows 7 använder webbläsaren Internet Explorer, och klickar på nedåtpilen bredvid Spara, får du möjlighet att använda Spara som och kan då välja vilken plats du vill ladda ned filen till. Välj var du vill spara den packade *.zip-filen.
 5. Klicka på Spara.

OBS: I ProjectCoordinator Desktop har du inte möjlighet att välja till vilken plats du vill ladda ned de packade filerna. De exporterade filerna sparas till C:\”din dators namn“\användare\”din användares namn”\Mina dokument. Till exempel kan namnet på filen vara: “archiveexport-201308191506.tar”.

OBS: För att packa upp den exporterade filen behöver du i vissa fall ett program som kan hantera filer av typen *.tar eller *.zip.

Exempel på sådana program är WinRAR (http://www.win-rar.com), WinZip (http://www.winzip.com) och TUGZip (http://www.tugzip.com).